stel uw vraag
Algemeen

Privacy Statement

Teneinde de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat PBBZ accountants & adviseurs in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens PBBZ accountants & adviseurs voor welke doeleinden gebruikt en wat PBBZ accountants & adviseurs doet om uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te beschermen. PBBZ accountants & adviseurs adviseert u voor het gebruik van de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs hiervan kennis te nemen.

Met de term internetsite van PBBZ accountants & adviseurs wordt in dit Privacy Statement ook verstaan de aan de internetsite verbonden databases en portals. Daarnaast is op PBBZ accountants & adviseurs internetsite de disclaimer van toepassing. PBBZ accountants & adviseurs adviseert u ook hiervan, voor het gebruik van PBBZ accountants & adviseurs internetsite, kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens.

PBBZ accountants & adviseurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs.

PBBZ accountants & adviseurs is genoodzaakt uw gegevens te delen met organisaties die helpen om de diensten te verlenen die in dit Privacy Statement genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met dit Privacy Statement kunnen verwerken ter ondersteuning van de internetsite en de dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat PBBZ accountants & adviseurs deze details aan een derde dient te verstrekken – zoals een hostingprovider, mailingbedrijf – om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om gevraagd hebt. Ook kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren. Met deze organisaties sluit PBBZ accountants & adviseurs verwerkersovereenkomsten, waardoor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsbescherming is gewaarborgd.

Anders dan bovenstaande zal PBBZ accountants & adviseurs zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de organisatie van PBBZ accountants & adviseurs tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt?

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. PBBZ accountants & adviseurs verwerkt deze gegevens teneinde:

de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
de Diensten die via de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
de dienstverlening van PBBZ accountants & adviseurs, al dan niet via de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs te optimaliseren.
Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs heeft aangevraagd, is het mogelijk dat PBBZ accountants & adviseurs uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

PBBZ accountants & adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden.

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs bent. PBBZ accountants & adviseurs gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door PBBZ accountants & adviseurs kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs.

De internetsite van PBBZ accountants & adviseurs genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs. PBBZ accountants & adviseurs houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs.

Google Analytics

De internetsite van PBBZ accountants & adviseurs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan PBBZ accountants & adviseurs.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PBBZ accountants & adviseurs heeft hier geen invloed op.

PBBZ accountants & adviseurs heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van PBBZ accountants & adviseurs verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging.

PBBZ accountants & adviseurs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens PBBZ accountants & adviseurs toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden.

De internetsite van PBBZ accountants & adviseurs bevat links naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. PBBZ accountants & adviseurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. PBBZ accountants & adviseurs raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de internetsite van de PBBZ accountants & adviseurs, kunt u contact met ons opnemen via:

PBBZ accountants & adviseurs
T.a.v. de compliance officer Petra van Halder-Dijkstra
Vincent van Goghweg 2
1506 JC Zaandam

U kunt ook een email sturen naar: info@pbbz.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 19 februari 2020.

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op fiscaal, juridisch en HR gebied?